جمعه ۱۳۸۹/۰۷/۰۲

انواع نوشیدنی های سرد و گرم

شیر بادام چرب : مواد لازم . مغز بادام خام پنجا ه گرم ، بادام هندی خام ده عد د ، عسل سه قاشق غذا خوری ، آب چهار لیوان

طرزتهیه : مثل شیر بادام که قبلا گفتیم ، این نوشیدنی را به عنوان یک وعده غذایی میتوان استفاده کرد بسیار پرانرژی ودارای املاح وویتامین های زیادی است

شیر گردو: مغز گردوی سالم پنجاه گرم ، عسل سه قاشق غذاخوری، آ ب چهار لیوان، این شیر همانند شیربادام است

خواص : این نوشیدنی آرام بخش بوده.دررفع مشگل بی خوابی موثر است قبل از خواب یک لیوان از آ ن را به آرامی وجرعه جرعه بنوشید تا پنج دقیقه به طول بیانجامد . افراد مبتلا به بیماری صرع از خوردن آ ن خودداری کنند .

شیرپسته : مغز پسته خام وصا لم پنجاه گرم عسل سه قاشق غذاخوری آب چهار لیوان .طرز تهیه آ ن هما نند شیر بادام است

خواص : این نوشیدنی گوارا برای بیمارانی که دچار کم خونی هستند وکم بود آهن دارند بسیار مفید است برای افرادی که آ هن آ نها بالا است از خوردن آ ن خودداری نمایند

شیر فندق: مقدار وطرز تهیه .همانند شیر بادام است .

خواص : این نوشیدنی بسیار خوش طعم است مصرف یک الی دو لیوان درروزبرای پایین آوردن فشار خون موثر است

شیرخرما : مغزبادام خام وشیرین پنجاه گرم، عسل دو قاشق غذا خوری ، خرمای رسیده ده عدد ، آ ب سه لیوان ، طرز تهیه همانند شیر بادام است .

خواص : این نوشیدنی برای آرتروز وپوکی استخوان بسیار مفید است

شیرمخصوص نیروزا: مواد لازم .مغزبادام خام بیست عدد، مغزگردوچهارعدد ، مغز پسته خام پانزده عدد، بادام هندی پنج عدد، چلغوزخام تازه ده عدد،عسل سه قاشق غذاخوری، خرمای رطب هفت عدد، موزیک عدد، کنجدخام پوست کنده یک قاشق غذاخوری، آب پنج لیوا ن، زعفران نصف قاشق چای خوری. طرزتهیه : پوست بادام را پوست بکنید هسته خرما را درآورید وچلغوزها راهم ازپوست جدا کنید .حا ل تمام مواد را درمخلوط کن کاملا مخلوط کنید تا بصورت شیردرآ ید. خواص : این نوشیدنی نیروزا مخصوص ورزشکارانی است که ورزش های سنگینی انجام می دهند .: مواد لازم . شاه توت رسیده یک کیلو، عسل پانصد گرم ، آ ب سردبه مقدارلازم

شربت آ ب وعسل : موادلازم. عسل نیم کیلووآ ب سه کیلو طرزتهیه : عسل را با آ ب مخلوط کرده وروی حرارت ملایم بجوشانید وکف آ نرا مرتب بگیرید تا آ ب آ ن نصف شود شربت آ ماده است.

شربت شاه توت

طرزتهیه: شاه توت را به همراه عسل درمخلوط کن مخلوط کنید سپس محلول بدست آمده را از صا فی بگذرانید تا ماده اولیه شربت آ ماده شود یک سوم لیوان را از شربت وما بقی را از آ ب پرکرده وهم بزنید ومیل نما ید.

خواص: از این شربت می توان در بیماری های کبد ، پوستی وتنظیم دستگاه گوارش استفاده نمود.

شربت سیب : مواد لازم . سیب درختی رسیده یک کیلو ، عسل سیصد گرم

طرز تهیه: آ ب سیب را بگیرید درضمن آ ب گیری عسل را به آ ن اضافه کنید وخوب هم بزنید تا کاملا مخلوط شودحا ل مواد شربت آ ماده است نصف لیوان شربت وما بقی را آ ب مخلوط کنید وهم بزنید تا محلول یک نواختی بدست آ ید وسپس آ ن را به آ رامی میل کنید

خواص : این شربت بسیار آ رام بخش ونشاط آوراست وبرای تبخا ل وآ فت دها ن مفید است.

شربت گلابی : هما نند شربت سیب است

شربت زرشک: مواد لازم . زرشک آ بگیری پنجاه گرم، آ ب به مقدار لازم.

طرز تهیه : زرشک را تمیز کرده وبا آ ب سرد بشوئیدوسپس در ظف پریکس بریزید چهار برابر وزن آ ن آ ب اضافه کنید وبرای چند دقیقه بجوشانید پس از خنک شدن زرشک ها را بما لید تا هسته آ نها جدا شود وبعد از بیست وچهار ساعت که ماند ورنگ خود را به آب میدهدوبعد مخلوط را صاف کرده وبه بطری بریزید ودریخچا ل نگهداری کنید ودر هنگام مصرف ا ن را با عسل مخلوط کنید کردهمیل کنید.

خواص : این شربت برای صفرا بسیا رمفید است .

شربت آ لبا لو.

مواد لازم: البالو رسیده وبدون هسته یک کیلوگرم، عسل پا نصد گرم،

طرزتهیه : ا لبا لو ها را بشوئید ودرصافی قرار دهید تا آب کاملا خشک شود سپس هسته آ نها را جدا کنید وهمراه عسل در مخلوط کن کاملا مخلوط کنید مواد اولیه شربت آ ماده است یک سوم لیوان را از مواد وبقیه را از آ ب پر کرده ومیل کنید.

خواص: این شربت املاح وویتامین های زیادی دارد وبرای ناراهتی های گوارشی کبدی وغلظت خون بسیار مفید است .

شربت جلا ب .مواد لازم : نبا ت سفید یک کیلو، گلاب سه لیتر، زعفران نیم مثقا ل.

طرز تهیه : نبا ت وگلاب را باحرارت کم بجوشا نید وکف آ نرا بگیرید وصا ف نماییدوسپس زعفران را با گلاب حل کرده وبه آ ن اضا فه کنید هنگام استفاده میتوانید با آ ب وعرقیاتی مثل فرنجمشک یا تخم ریحان وغیره بنوشید.

خواص: بای افسردگی وتقویت قلب واعصاب بسیار مفید است.

شربت مرکب آویشن:

مواد لازم: برگ آ ویشن خشک ده گرم، پوست خشخاش خشک پنج گرم ،گل زوفای خشک ده گرم، عصاره خشک شیرین بیان پنج گرم، تخم رازیا نه پنج گرم، عسل پانصد گرم، آ هفتصدوپنجاه گرم.

طرزتهیه: ابتدا عصاره خشک شیرین بیان را داخل آ ب ریخته وحرارت دهید تا درآ ب حل شودوبعد سایر مواد راداخل عصاره گرم شیرین بیان بریزید وبگذارید ده دقیقه دم بکشد بعد آ نرا صاف کرده وبا عسل مخلوط کنید وبه آرامی حرارت دهید وپس از سرد شدنداخل شیشه تیره رنگ ریخته وپنج مرتبه در روزهر باریک قا شق چای خوری ازآ ن را میل کنید

خواص : این شربت برای تقویت معده خیلی موثر است برادرکوچک شما جلیل بابایی .

ب:نوشید نی های گرم.

دم کرده گل گاوزبان ولیمو عمانی .

موادلازم: گل گاوزبان چهار قا شق غذا خوری ، لیموعمانی دو عدد،عسل دوقاشق مربا خوری درهرلیوان آ ب، آبجوش چهارونیم لیوان

طرز تهیه: لیمو عما نی را خرد کرده وهسته آ ن رادرآورید وپوست آن راجدا کنید ومغزآ ن را به همراه گل گاو زبا ن وآب جوش در قوری چینی ریخته وروی حرارت خیلی ملایم به مدت چهل دقیقه دم کنیدوبه آ رامی آن را میل کنید.

خواص این نوشیدنی بسیار آ رام بخش است وبرای پایین آ وردن فشار خون وبرای پروستا ت بسیارمفید است .

دم کرده میوه آ لبا لو: مواد لازم : آ لبا لو بدون دم سیصد گرم، عسل دو قا شق مربا خوری درهرلیوان، آ ب جوش چهار لیوان.

طرزتهیه: آ لبا لو ها را تمیز بشورید وآنهارا با کارد برش دهید وبا آ ب جوش در یک قوری چینی ریخته وبه مدت سی وپنج دقیقه دم  کنید وبعد لز دم کردن آ ن را در لیوان ریخته وعسل به آ ن اضا فه نموده ومیل کنید

خواص : این نوشیدنی گرم بسیار خوش طعم وا شتها ور است برای هضم غذا وپا یین آ وردن فشار خون مفید است وصفرا بر می باشد.

دم کرده دارچین وزنجبیل: .چوبدارچین خردشده یک قا شق غذا خوری ، زنجبیل یک قا شق مربا خوری ، عسل دو قا شق مربا خوری در هرلیوان، آب جوش چهار لیوان ،

طرز تهیه : دارچین وزنجبیل را در قوری ریخته وآب جوش را اضافه کنید وبه مدت چهل دقیقه    بر روی حرارت ملایم بگذارید تا دم بکشد وبعد دم کرده را درلیوان ریخته وبا عسل میل کنید

خواص: این دم کردنی برای گرم کردن بد ن در طب های سرد بسیار موثر است وبرای در د پا وزانو بهتر است دردوران پریود خانم ها نیز مفید است .

دم کرده بادرنجبو یه وزیر فون :.بادرنجبویه وزیرفون از هر کدام یک قاشق غذا خوری با چهار لیوان آب جوش دم کرده وباعسل میل کنید

خواص: بال برنده فشار خون مقوی قلب واعصاب خونساز ؛تقویت کنند ه سلول های مغزی خواب آ ور ونشاط آورودرما ن بیماری های کلیوی وضد بوی بد دهان .

دم کرده مخلوط گل ومیوه وادویه ............. مواد لازم : میوه به خشک شده یک استکان، گل گاو زبان سه قاشق غذا خوری ، پوست سیب خشک شده یک استکان ، چای کوهی دو قاشق غذا خوری ، دارچین خورد شده دو قا شق غذا خوری ، خلا ل پوست پرتقال خشک شده دو قا شق غذا خوری ، هل سبزیک قا شق چای خوری، زنجبیل آ سیاب شده یک قاشق غذا خوری، گل محمدی دو قا شق غذا خوری ، گل بنفشه یک قا شق غذا خوری ، عسل به اندازه میل فرد در هرلیوان،

طرزتهیه: به ها را درشت رنده کنید وپوست سیب ها را خورد کنید هر دو را درمیوه خشک کن ویا روی شوفاژ ویا بخا ری خشک کنید ودرتابستان بیرون هم می توان خشک کرد چوب دارچین را خرد کنید وهل را بکوبید تا پوست آن بشکندزنجبیل ها را خرد کنید هر یک از عناب ها را از وسط دو تیکه کنید وبعد تمام مواد را خوب با هم مخلوط کنید ودر یک ضرف مخصوصی نگهداری کنید . در موقع مصرف دو قاشق غذا خوری از مخلوط آ ماده رادر دو لیوان آ ب جوش ریخته به مد ت پنجاه دقیقه دم کنید وبه همراه عسل میل کنید .

دم کرده بابونه : دو قاشق غذا خوری با بونه را دریک قوری چینی با چهار لیوان آ ب جوش دم کنید به مدت سی دقیقه وبا عسل بنوشید

خواص : بسیار گرم آ رام بخش ا عصا ب ومعده وروده وتقویت آ نها ضد تب ضد انگل ضد یبوست ومقوی مغزبوده واشتها آ وروضد بلغم وصفراوشستشو دهنده کلیه می باشد.

دم کرده گل نسترن . گل نسترن پا نزده عدد دریک قوری باسه لیوان آ ب جوش به مدت سی دقیقه دم کرده وبا عسل میل کنید

خواص: پایین آ ورنده فشار خون وقند خون ،شستشو دهنده کلیه،سرشار ازویتامین سی ضد سرماخورد گی ومقوی معده .

دم کرده مرزنجوش. مرزنجوش دوقاشق غذا خوری دریک قوری باسه لیوان دم کرده با مقداری عسل میل کنید

خواص: طبعت گرم وآرام بخش اعصاب ، بهترین دارو برای میگرین کهنه ودرد شقیقه وسر درد ها ضد نفخ وورم معده ضد سرما خورد گی واسها ل خلط آ ور، تب بر، خواب آور ، اشتها آور.

دم کرده گلپر: سه قاشق غذا خوری گلپر را درسه لیوان آ ب جوش به مد ت سی دقیقه دم کرده با عسل میل کنید خواص : طبیعت گرم ، تقویت کننده حا فظه ضد صرع تقویت نیروی جنسی وضد

جوش اشتها آور کمک به هضم غذا .

دم کرده زیره سیاه : دو قاشق غذا خوری را درسه لیوان آ ب جوش به مدت سی پنج دقیقه دم کنید وبا عسل میل کنید

خواص: بالا برنده فشار خون سوزاندن چربی اضافه تصفیه خون ضد چاقی ، ضد زردی پوست، افزا یش شیرمادران ضد نفخ ومقوی معده ، مصرف مداوم آ ن به این شکل پوست صورت را زرد می کند.

دم کرده چا ی کوهی : دو قاشق ازمواد را درسه لیوان آ ب جوش دم کنید و با عسل میل کنید. خواص : دافع اخلاط فاسد ضد آ لرژی وحساسیت وضد اگزومای پوستی، صبیعت گرم.

 

دم کرده نعنا ع یا پونه : دو قاشق غذا خوری را درسه لیوان آ ب جوش دم کرده وبا عسل میل شود

خواص: صبعت گرم ، ضد اسهال واستفراغ ضد نفخ ، مقوی معده، خوشبو کننده دها ن رفع خستگی، رفع ناراحتی ها ی کیسه صفرا وریوی وتنگی نفس وآ سم ضد سرفه.

دم کرده فلوس : مغز فلوس یک قاشق غذا خوری در دو لیوان آ ب جوش دم کرده وبا عسل میل کنید .

خواص : طبعت گرم ، پایین آورنده فشار خون فبرفک دهان ،ملین، مسهل قوی، ضد یبوست وصفرا، ضد تورم امعا واحشاء

دم کرده اسطو خودوس : دوقاشق غذا خوری رابا سه لیوان آ ب جوش دم کرده وبا عسل میل نماید

خواص: آرام بخش اعصاب تقویت کننده سلولهای مغز ، ضد میگرین، ضد ذکام اسم وبرونشیت ، مسکن ، درمان روماتیسم، ضد اگزما و

دم کرده خرفه : یک قاشق از خرفه را با دو لیوان آب جوش به مدت 35 دقیقه دمکرده وبا عسل میل کنید . خواص حضرت پیامر (ص)  می فر ماید در آن درما ن نود نه در مان است  آرام بخش بوده ودر درد بدن بسیار موثر است .

دم کردنی به : این دم کردنی را به دو روش می توان دم کرد روش اول : یک عد د به را خرد کرده ودر قوری چینی با دو لیوان آب جوش دم کرده با عسل میل کنید .روش دوم : مقدار یک کیلو به را درشت رنده کرده وخشک کنید سپس مقداری آن را تفت داده تا قهو ای شود در یک کیسه نخی نگهداری کنید وبعد دو قاشق از آن را با 2 لیوان آب جوش به مدت 35 دقیقه دم کرده وبا عسل میل کنید خواص این دم کرده بسیار خوش مزه بوده و از آرامش کاملی بر خوردار است . 

دم کرد ه مخلوط : چوب دارجین خرد شده 2 تیکه بزرگ ، هل سبز 5 عد د ، بهار نارنج 1قاشق بزرگ  پوست سیب  و درختی خشک شده 1قاش بزرگ ، عسل یک  قلشق مربا خوری درهر لیوان

طرز تهیه: همه را باهم مخلوط کرده ودر یک قوری ریخته  وبه مدت 35 دقیقه دم کنید  به همراه عسل میل کنید

خواص : این دم کردنی بسیار آرام بخش اعصاب وبرای پا درد وبدن درد مفید است .

دم کرده نعناع : نعنا ع تازه 25شاخه ، عسل 2قاشق مربا خوری درهرلیوان .

طرز تهیه: نعناع را شسته وخرد کنید وبه مدت 35 دقیقه دم کنید وباعسل میل کنید .

خواص: برای هضم غذا ،نفخ معده پیش گیری از سر ما خوردگی وبرای سنگ کلیه خوب است .

دم کرده زرشک : زرشک تازه 50گرم، عسل 2قاشق مربا خوری

طرز تهیه : بعداز تمیز کردن زرشک آن را به مقداری آب بجوشانید ودر یک قوری پریکس ویا چینی به مدت 30دقیقه دم کنید وسپس با عسل شیرن کرده ومیل کنید .

خواص : این دم کردنی برای فشار خون کاهش چربی خون غلظت خون ورفع افسردگی بسیار خوب است .

دم کرده  گل لاواند وملیس: گل لاواند،1قاشق غذاخوری ، ملیس 2قاشق غذاخوری ،عسل 2قاشق مربا خوری ، آب جوش 3 لیوان .

طرز تهیه : مو ادها را در یک قوری با آب جوش به مدت 35دقیقه دم کرده وبا عسل میل کنید .

خواص : برای آرامش اعصاب وروان خوب است واز عطر خوبی بر خوردار است .

دم کرده گل بابونه وگل بهار نارنج :

گل با بونه 2 قاشق غذا خوری .گل بهار نا رنج یک قاشق غذاخوری . عسل یک قاشق بزرگ .

طرز تهیه :موادها را با4 لیوان آب جوش درقوری چینی به مدت 35دقیقه روی حرارت  ملایم دم کنید وبا عسل شیرین کرده ومیل کنید.

خواص : این دم کردنی بسیار مفید برای اعصا بوروان خوباست .

دم کردنی چای کوهی ، که به آن توکلجه نیز می گویند :

این دم کردنی نیز همانند دمکردنی ها است .وخواص آن برای تنظیم دوران پریود خانم ها ووخواب آوراست.

دم کرده پونی کوهی وآویشن شیرازی :

پونه کوهی 2 قا شق بزرگ . آویشین شیرازی 1 قاشق بزرگ.با4لیوان آب جوش دم کرده وبا عسل داغ داغ میل کنید .خواص : این دم کردنی بسیار عا لی برای عفونت وبرای سرما خوردگی ودوران قا عدگی خا نم ها بسیار مفید است .

دم کرده چای مکه : چای مکه 2 قاشق وعسل یک قاشق غذاخوری .در یک قوری با 4 لیوان آب جوش به مدت 35 دقیقه دم کرده وبا عسل میل شود . خواص : این دم کردنی برای پایین آوردن فشار وچربی خون بسیار مفید است  .

نوشیدنی شماره یک برای آرامش اعصاب :.

گل لاوانله 50 گرم + ملیس 50 گرم +براگو 50 گرم +رزماری 20 گرم+ چای پشمی 50 گرم +آویشن شیرازی 50 گرم + برگ به لیمو 20 گرم +گل بهار نارنج 40 گرم .

طرز تهیه : همه تمیز کرده وباهم مخلوط کرده ودر یک ظرف نگهدارید واز مواد آماده شده 2 قاشق غذا خوری با 3 لیوان آب جوش به مدت 35 دقیقه دم کرده ودر لیوان ریخته وبا عسل شیرین کرده ومیل کنید .

نوشیدنی شماره دو برای آرامش اعصاب :

رزماری 30 گرم –گل بهار نارنج 30 گرم – گل لاواند 30 گرم – هل 5 گرم – برگ به لیمو 10 گرم

طرز تهیه : همه را تمیز کرده وبا هم مخلوط کنید ویک قاشق غذا خوری با 2 لیوان آب جوش به مدت 35 دقیقه دم کرده ودر لیوان ریخته وبا عسل شیرین کرده ومیل نماید این مطلب ادامه دارد خدمت گذار مردم عزیز جلیل بابایی   .

 

نوشته شده توسط جلیل بابائی در 13:45 |  لینک ثابت   •